Terms and conditions

Doel en rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Festivo Muziek en haar klanten, en op alle aanbiedingen van Festivo Muziek.

Terminologie

Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Festivo Muziek en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Festivo Muziek.

Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Recht

Op alle overeenkomsten tussen Festivo Muziek en de klant en alle aanbiedingen van Festivo Muziek aan de klant is Nederlands recht van toepassing. Mogelijke geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een door Festivo Muziek te kiezen bevoegde rechter.

Correspondentie

Alle correspondentie, incl facturen en evt betalingsherinneringen verloopt via e-mail.
De klant is daarom genoodzaakt een e-mailadres aan Festivo Muziek op te geven waarop de klant e-mail kan ontvangen.
E-mail die verstuurd is naar het e-mailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

Eigendom

Alle rechten van intellectuele of industriƫle eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Festivo Muziek of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

Facturen en betalingen

Klachten over betalingen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.

Recht om diensten te weigeren

Festivo Muziek heeft het recht om naar eigen inzicht overeenkomsten te weigeren of te annuleren.

Wijziging algemene voorwaarden

Festivo Muziek is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Festivo Muziek is daarvoor afdoende.